slide-corporate-law-office-3.jpg

עבירות צווארון לבן

המדובר בתחום רחב של עבירות, מתחום המשפט הפלילי, שהמשותף להן שהינן עבירות של פשיעה “נקייה”.

מגוון עבירות הצווארון לבן הינו רחב ביותר ומתרחב כל העת עם התפתחות הטכנולוגיה. עבירות הצווארון הלבן כוללות רשימה של עבירות שכולן עבירות פליליות לכל דבר ועניין, כאשר לכל עבירה או סוג עבירות בתוך תחום עבירות הצווארון הלבן, קיימות ההתאמות הייחודיות לה בהתאם לחוק ולפסיקה והטיפול בהן מבוצע בהתאם.

קיימת חשיבות לקבלת טיפול משפטי מעורך דין המתמחה במשפט הפלילי ובייצוג בעבירות צווארון לבן בפרט. משרד עורך דין פלילי סיניה חריזי מוזס מתמחה בטיפול בעבירות צווארון לבן ובמימוש המורכבות המאפיינת רובם של תיקים אלו למיקסום תוצאות ההליכים.

מומחיותנו מזה שנים רבות בתחום המשפט הפלילי הינה קריטית אף בייצוג בתיקי הצווארון הלבן, זאת משום שמעבר להוראות הייחודיות לכל עבירה ועבירה, עבירות אלו חוסות תחת מגוון הוראות רחב ביותר של המשפט הפלילי הכללי, החל על כל עבירה במשפט הפלילי, אף על עבירות צווארון לבן. כך לגבי טענות מקדמיות, הגנות מן המשפט הפלילי, בחינת התקיימות יסודות העבירה העובדתיים והנפשיים, התיישנות, ועוד.

בין העבירות הכלולות בעבירות הצווארון הלבן בהם מייצג משרד עורך דין פלילי סיניה חריזי מוזס ניתן למצוא את העבירות הבאות:

 • פשיעה כלכלית – הונאת בנקים, הונאת משכנתאות, הונאת קרקעות.
 • עבירות מס – עבירות על פקודת מס הכנסה ועל חוק מס ערך מוסף. מדובר בעבירות שנחלקות לשתי קבוצות עיקריות – עבירות טכניות ועבירות מהותיות. העבירות הטכניות נעברות בדרך כלל שלא במכוון או עקב קשיים כלכליים אליהם נקלע אותו אדם. העבירות המהותיות נחשבות לעבירות חמורות שעניינן העלמת מס מכוונת, מרמה וכיוצ”ב, לדוגמה שימוש בחשבוניות מס מזוייפות. בתיקים אלה עותרת המדינה לעונשי מאסרק ממושכים.
 • עבירות הלבנת הון – עבירות אלו עניינן מלחמה בהטמעת כספים שהושגו בעבירה אל המערכת הפיננסית במטרה להפכם לכספים לגיטימיים הניתנים לשימוש ולמימוש. גם כאן נחלקות העבירות בין אלו הטכניות שעניינן כשלים בדיווח לבין העבירות המהותיות שעניינן פעולות להטמעת הרכוש האסור.
 • עבירות מחשב, סייבר ורשת – עבירות בהן היעד הוא פגיעה במחשב/רשת – פריצה באמצעות מחשב, פגיעה במערכות מחשב, עבירות בהן משמש המחשב ככלי לביצוע עבירות, כגון עבירות גניבה, מרמה, פגיעה בפרטיות ועוד.
 • עבירות של אישי ציבור ונושאי משרה – מרמה והפרת אמונים, רישום כוזב במסמכי תאגיד, זיוף בידי עובד הציבור, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד.
 • עבירות גניבה מרמה הונאה וזיוף – גניבה, גניבה ממעביד, קבלת דבר במרמה, זיוף, שימוש במסמך מזויף, זיוף שטרות כסף, זיוף מטבעות.
 • עבירות על חוק ניירות ערך – תרמית בניירות ערך, עבירות דיווח ופרטים מטעים בדוחו”ת, מידע פנים, עבירות על חוק הייעוץ.
 • עבירות על חוק הגבלים עסקיים – התקשרות בהסדר כובל לא מאושר, אי קיום תנאי הסדר כובל מאושר, אי דיווח על מיזוג חברות ועוד – עבירות שעניינן מניעת תחרות במשק בניגוד לחוק ההגבלים עסקיים.
 • עבירות שוחד – נותן השוחד, מקבל השוחד, תיווך לשוחד.
 • עבירות רישוי עסקים
 • עבירות בכרטיסי אשראי – זיוף כרטיסי אשראי, החזקת ציוד לזיוף כרטיסי אשראי, גניבת כרטיס אשראי, הונאה בכרטיס אשראי.

מבחינת חומרת העבירות בהחלט תיקים רבים של “צווארון לבן” הינם תיקים חמורים ביותר, יחד עם זאת למעשה קיימים גם תיקים של צווארון לבן קלים יותר והדבר תלוי בנסיבות כל מקרה ומקרה.

באופן כללי ניתן לומר כי בתיקים רבים שעניינם “צווארון לבן” ניתן לעלות על קשיים ראייתיים היכולים לסייע לנחקר או לנאשם, היות ומדובר בתיקים שפעמים רבות מסתמכים על מארג ראייתי סבוך ו/או ראיות נסיבתיות שונות, כאשר פעמים רבות אין ראיות ישירות לביצוע העבירות או שהראיות יכולות להוביל ליותר ממסקנה יחידה, דבר המותיר פעמים רבות פתח לספק בשאלת אשמת החשוד או הנאשם בתיק.

כאשר אדם מגיע לייעוץ בטרם חקירותו הראשונה במשטרה ניתן למקסם את אותם קשיים ראייתיים המאפיינים תיקים אלו.

לאחר הגשת כתב אישום עורך הדין המייצג – תפקידו למצוא אותם “חורים” המעוררים ספק בדבר אותה אשמה. המדובר במלאכה מורכבת המשתנה מעורך דין למשנהו בהתאם לכישוריו ורבות תלוי בכך לעניין אופן סיום ההליכים בתיק.

Call Now Button דילוג לתוכן