מעצר לצורכי חקירה

מעצרו של אדם יכול שיחל בצו שניתן ע”י שופט מראש או ע”י שוטר בשטח ללא צו שכזה בהתאם לסמכויות הנתונות לו בחוק. אפשרות נוספת הינה כאשר אדם מוזמן לתחנת המשטרה לחקירה כמשוחרר או מובא כמעוכב ותוך כדי הליכי החקירה מחליטים לעצרו.

באם אדם נעצר משך המעתר הראשוני הינו ל-24 שעות שאז על המשטרה להביאו לפני שופט באם בכוונתה לבקש הארכת המעצר.

יוער כי כאשר מדובר בקטינים משכי הזמן והכללים החלים על מעצרים שונים מעט ומקלים יותר בשים לב לכך כי המדובר בקטינים ובהתאם לחקיקה ייחודית הדנה בקטינים.

מעצר בשלב זה משמעותו מעצר לצורכי חקירה, קרי הוא מבוצע כאשר מתנהלת חקירה שלעניות דעתה של המשטרה מצריכה החזקת החשוד בביצוע העבירה במעצר. כך יכולה המשטרה לפנות לבית המשפט בבקשות להארכות מעצר עד השלמת החקירה או עד סיום הצורך בהיוותרות החשוד במעצר.

תפקיד הסנגור המייצג בדיונים המתקיימים בבקשות המשטרה לשכנע את בית המשפט כי יורה על שחרור החשוד וידחה את בקשת המשטרה.

למצער ניתן לומר באופן כללי כי בתיקים רבים בהם בוחרת המשטרה לעצור אדם – כלל לא מוגש כתב אישום בעניינו בסופו של דבר. כמו כן לטעמי יד המשטרה קלה על ההדק בקבלת ההחלטות לגבי ביצוע מעצרים.

במסגרת ההליך המתקיים בבית המשפט מציג טוען המעצרים את בקשתו שהעתק ממנה נמסר לעורך הדין המייצג ואז ניתן הזדמנות לעורך הדין לחקור את טוען המעצרים על בקשתו, כשהמטרה הינה חשיפת ענייניםשונים שהמסקנה המתבקשת מהם הינה שחרורו של החשוד.

טוען המעצרים אינו חייב לענות על כל השאלות ויכול הוא לבקש שלא להשיב מחשש לפגיעה בחקירה מאחר ובשלב זה החקירה חסויה.

למעשה על מנת להאריך המעצר צריך בית המשפט להשתכנע כי יש חשד סביר הקושר את החשוד לביצוע העבירה המיוחסת לו, כי קיימת עילת מעצר אחת משתיים – מסוכנות הנשקפת מהחשוד או חשש שישבש את החקירה באם ישוחרר.

כמובן שתנאי למעצר הוא עצם קיומה של חקירה. קורה פעמים שהמשטרה מגישה את הבקשה הלא נכונה מאחר ומסתבר כי למעשה בעניינו של החשוד המדובר בחקירה שהסתיימה, שאז אינה יכולה לבקש הארכת מעצר מסוג זה, וזה לבדו מהווה עילה לשחרור החשוד לאלתר.

כמו כן צריך בית המשפט להשתכנע כי בנסיבות העניין לא ניתן לשחרר את החשוד בתנאים כלשהם לרבות חלופת מעצר של מעצר בית שפגיעתם בחרות החשוד פחותה.

ככלל ככל שהחקירה מתמשכת תדרש המשטרה להציג התקדמות בחקירה וחיזוק התשתית הראייתית נגד החשוד על מנת להמשיך להאריך מעצרו של חשוד.

שהייה במעצר תוך כדי קיום חקירה הינה דבר קשה ביותר לחשוד. הדברים אמורים ביתר שאת לגבי מי שנקלע למצב זה בפעם הראשונה בחייו. קיימת סכנה להודיית אדם אף בדברים שלא ביצע בשל לחצי החקירה יחד עם השהייה במעצר ולרבות פעולות חקירה שנועדו להפעיל לחץ אותן מבצעת המשטרה כלפי החשוד.

ההליך מסתיים או בשחרורו של החשוד או בגיבוש כתב אישום נגדו והגשת בקשה למעצרו עד תם ההליכים.

לעורך הדין המייצג תפקיד מהותי ראשית ובעיקר בנסיון לשחרר את החשוד בדיונים בפני בית המשפט, שנית במתן התמיכה הנפשית לחשוד וכמובן בליווי והדרכת החשוד לגבי התנהלותו בחקירה.

הדברים האמורים אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי והשימוש בהם הינו באחריות הקורא בלבד.

Call Now Button דילוג לתוכן